BANG NA NGAITUO TAM PEN EI? Pastor M. Thangboi Zou

BANG NA NGAITUO TAM PEN EI? Pastor M. Thangboi Zou

0
(0)

BANG NA NGAITUO TAM PEN EI?

Pastor M. Thangboi Zou

Text: “Tualeh a dan thute sun leh zan in a ngaituo zing hi” (Late 1:2.b)*.

Thumapui*: Mi khat hinkhuo hoitan ngaituo tuo lechin a hoina sangin a sietna na mu tam deudeu ding a, nanleh Jesu Khrist hinkhuo hoitan ngaituo lechin ahoina na mu chieng deudeu ding hi. Tunia Khristian kichi atamzawte ngaituo thupi pen ding khu bang? Laisiengthou sim zing ding, Thum zing ding in Mangpa Jesu Khrist tanchin ahi lai in, bangte ngaituo thupi zoh in i neita uai le? Kani lei lienpipi bawl ding, No.4 leh W.Y Kumpi theilou a bangchi zuo ding, Korea Flim, Star Pluz, Crime Patron leh Fight back India chite bieh inn kaiman lou zen a en a, Laisiengthou thu ngaituo lou a tam thute ngaituo khristian kichi i gam in mi tampi nei hileh akilawm ta hi. Khanglaite thupi ngaituo pen bang PUBG Game, sildang ah lunglut nonlou, khanglai kikhawp sangin PUBG kimawna hun ding tamdeizaw khanglai hattuom chin in kinei siengta hi. Tam bangte eite ngaituo thupipen ahilai in, Khristian dihta te ngaituo ding silte khu tamna mi-2 hinkhuo apat en sah vai ei. Amaute ahileh:

*1. Sawltah Paul:*
A min khu “Saul” ahi, ama mi hina dihta (Phil. 3: 4-6) nan gen chieng mama hi. Ama khu gingtute bawlsepa zong ahi. Stephen shina a ngaidan petu (theipitu) in zong apang hi (Nasp. 7: 58), Stephen shina akipat aman a ngaituo thupipen khu, Ken Jesu kichi mi gilou chie ken ka gel, anua zuite suhgentheipa kahi lai a, Stephen in a shi kuon a “Amaute khelna ngaidam in” chi leh “Pasian zietlam a Jesu ding kamu” (Nasp. 7: 55, 60) achi thu khu ahi. Stephen a dih leh kei khiel ding kahi, chie Jerikou a lam tungtawn a Jesu tungtang thu angaituo zing lai in Jesu’n ahing houpi hi (Nasp. 9: 4-6).

Sawltah Paul in Jesu thu angaituo tam zieh in a piengtha a, tunin gingtuten ama hinkhuo a kipat “Jesu nuazui ding dan tampi i ki hil” theita uhi. Paul bangin, eiten zong “Mangpa Jesu tanchin” ngaituo thupipen in nei chiet theilei bang die i kimvel ua ginglouten Pasian hoina, thupina leh manphatna mu chien lou ding e. Ngaituo dingte ngaituo lou a, ngaituo lou dingte ngaituo itam seng ta man un, Khristian innsung, hattuom sung, kho tang leh nam sung ah buoina tung siengta hi. Chilou maw nang zong???

*2. Emmau lampi a peite giel (Lk. 24: 13-15, Mk. 16: 12-13):*
I Mangpa Jesu’n a dam lai in ni thum zouchie shina pat thou kie ding kahi ana chi a, tun a ma shi in vui in a um tahi. Tamna i tangtel tegiel sim lechin Emmau lampi a pei mi-2 ngaituo thu na thei ding hi. Amaugel ngaituo thupi pen ahileh, “Mangpa Jesu shina pat athaw kia thu khu ahi” (Lk. 24: 19-23). Amau giel buoina khu Mangpa Jesu tungtang thu ahiman in, Mangpa Jesu’n a buoinate uh, a ngaituona thupipen u’khu ava hilchien, suhveng sah hi.

Nang zong Jesu nuozui a na kalsuon na a bang thu na ngaituo tam pen ei? Jesu Tanchin maw? Awleh WY, Kani, No 4, Zu leh Kanja chite, ahilou leh bangchi bawl a mite theilou a Sum tampipi kaikhiet ding chite ama? Emmau lampi a peite ngaituo bang ngaituo na hileh na buoina suhveng in a um dinga, nanleh ngaituo lou dingte ngaituo na hileh atawpna a Jail bang leh minsietna na maituo ding hi, pil vang ou!!!!

*Akhupsitna:* Paul in Jesu tungtang thu ngaituo thupipen a anei zieh in a pientha law a, Emmau lampi a peite giel in Jesu thu a ngaituo ziehun Jesu’n a ngaituo nate uh ava suhveng/ hilchien sah hi. Tua ahileh, Southern Manipur a teng Khristianten i ngaituo thupipente u’khu Mangpa Jesu’n ahing suhveng/ hilchien thei din n aging ta ei? Aneu-alien in i ngaituo thupipen a i nei ukhu SUM ahi. Sum poimaw ma, nanleh Jesu Khrist sanga poimaw zaw a ngai lou ding ahi. Sum in ahing pie thei silte leh ahing pie theilou silte en vai:-
i) Dihtatlouna leh Nehguna toh Building inn hoi pipi leh Gari hoi pipi kilei/kilam zou in, nanleh tuaten Innsung nawpna, kipahna dihtah hingpe theilou, Jesu’n hing pethei hi.

ii) WY, Kani, No 4, Zu leh Kanja akipat Sum tampi lamkhie in, tate gamdang a laisim die kisawl zou a, nanleh tuaten na tate hinkhuo hunkhe zoulou in, atamzaw addict san inn hing tung a, akhente zawlgaisan ang tung uhi. Nanleh Tate hinkhuo khu Jesu’n humbit zou mama hi.

iii) Dihloutah a Sum tampi na muzieh in na hing hausa a, mite zatatpen leh mai etpen na hing suo hi, nanleh Pasian deiloudan a na sum mute sietna toh nang zang a, atawpna a natna hoilou toh na hing shi ding a, tua zou chiengin na innsung mite na nei-le-lam kitu in ahing buoi n alai ding uhi. Nanleh Pasian lam ngaituo zing a khosate khu ashi nuo chiengun zong minsietna leh buoinan pumpel ding hi, a ziehpen Jesu’n amaute umpi in panpi ding ahi man un.

Tunin tamna ngaituo thupipen a nei die i gente leh eite ngaituo thupipen te akituolou dan i gente akipan bangpen na tel diei? Na tel penpen khu na hinkhuo a nazat ding ahi, teldan hing siem chietdin Mangpan hing guolzawl chiet tahen.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur.

Leave a Reply