JESU NA NEIH ZIAKIN| Biak S Tawmbing
Get In Lamka

JESU NA NEIH ZIAKIN| Biak S Tawmbing

0
(0)

JESU NA NEIH ZIAKIN.

Jesu na neih ziakin haksatna tengteng thuaklou tuaklou dingin kikoih ken. Haksatna masuan na dingin gin ding, a zuau ngeilou i nei zaw hi.

Jesu na neih ziakin haksatna tuak den dingin leng kingai sam ken. Haksa leng poisa lou ding khopa hatna leng na nei chih thei in, Khawel ah aman haksatna chi teng leng a koihsa ahi chia na lungtang a na gintak a, huai te thuakzou ding a na lungtang non bawl fel chiang haksatna kichi ahong tawm hiai ahimai hi.

Jesu na neih ziakin na thumna tengteng hon dawng ding ahi, ahihkeileh hongtung pah hon dawngpah ding chih na leng ahi tuankei, hong tung pah kei mah leh na hinkhua ngak zawhna thuak zawhna hinkhua na nei hi.

Jesu na neih ziakin kipak gige ding leh nuam sa gige ding in kikoih sam ken. Bangkim ah lungkim theihna na nei ahi zaw. kipahlou leh nopsaklou lai pen a lungkim theihna na nei hi.

Jesu na neih ziakin na natna tengteng dam ngal ding in ngai pah ken. Na natna te’n amah lam hon naihsak zaw a, natna nei kawm a damna hi zaw hi.

Jesu na neih ziakin na thilhih tengteng lawhching pah dingin leng kikoih tuanken. Lawhsapna leng pomtheihna hinkhua leh beidong mai lou a, lametna hinkhua nei na hi zaw hi.

Na phattuampih leh share sawn zel in

Biak S. Tawmbing

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply