(L) K Lalson luang damsa hi tuni dak 3:30pm ah Imphal hung tung ding a thu hiat ahi

(L) K Lalson luang damsa hi tuni dak 3:30pm ah Imphal hung tung ding a thu hiat ahi

0
(0)

 

 

 

 

 

 

 

Thu a ki dawn dan in unaupa (L) K Lalson vaiphei 43 luang damsa hi tuni dak 3:30 pm ah imphal hung tung ding a tiu. Vak hiat thei ding in 4th Assam Regt JCO te picnic chia Solan, Himachal Pradesh ann a nek nau Hotel Building gua hazuk ziak ah chim in a delkhak te lak ah pang dan ahi.

Ei mual liam san Pu.K.Lalson Vaiphei hi tule tu’n A zi leh  chate taw khaw sa khawm a hi zing un.Laigil aga cha 3; Numei 2 leh Pawsal  1 a nei nei ui.Tu hin Bungmual khua cheng ahiu a.Kouchuam ahi leh New Lamka MPCS ah ki khawm ahi.


 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur.

Leave a Reply