You are currently viewing LAMSUK LAMTOU AH KA PAI HUN OM ZONG  By: Biak S Tawmbing.
Biak S. Tawmbing

LAMSUK LAMTOU AH KA PAI HUN OM ZONG By: Biak S Tawmbing.

0
(0)

LAMSUK LAMTOU AH KA PAI HUN OM ZONG.
Biak S Tawmbing.

Pathian in ka nu gil sung a pan khawvel haksatna leh gentheihna kuamah hon theih pih louh haksatna po kinken ding in khawvel ah honna piang sak hi.

Ka ngeklai in ka nun nawitui leng neilou leh tulai a naungek nawi ding ki zuak te ki lei zoulou ahih man in buh tui nang a nawi ding bawl in honna vak let tou ka hi hi. Ann tang lim taktak te leng ki ne zoulou ahihna ah, inn veng in pan te buh tui nang khawng la a huai te nawi dia bawl a hong khang lian ka hi hi.

Pathian in chik mah ka gingtak ngeilouh tuak dia le ka kikoih ngei himhim lou te hon tuak sak hi. Laa a I sak mah bang mah bang un *akal in dah luatna bang ah a kal in en eden pak sil lun, buaina thupi hong tung zong le, Pathian khut hat in honpi zel* ka hinkhua ka sut vengveng sek a, hun tam zaw lungsim thawmhau leh beidong takin hinkhua ki chi hon zang sak zel hi.

Muh sitna enghouna simmawhte thuak leh pal in ka hinkhua te ka na zang tou ngitngiat hi. Lungsim mang vungvung lungsim si dedu a ka om hun a tam mahmah hi. Khawel ah kuamah hon thei siam ding kei a ding a om lou ahi dia aw chi a ka ki ngaihtuah hun a tam mahmah…

Kei le kei bang khawvel zaw gentheihna lungkhamna gam hi. Den chiang a van mun thupi hehpihna gam tun chiang in lungngaihna lungkhamna mangbatna te tengteng beita ding chi in ka kinem zel hi.

Lamsuk Lamtou a ka pai hun om zong kei honsiampa Pathian in puk lou ding in hon tonpih hi. Hun haksa lampi haksa ah pai in ka hunte zang in pai mah leng. .hon nuse ngeilou Pathian in thil lamdang taktak theihna pilna siamna te hon guan in mi te a ding in vualzawlna hon suak sak hi.

Pathian in khawvel ah mipil pipi te tellou a, mi simmawh te tata te a tel zaw ahi….

Toupa honpi dan aw athupilua, ahoihna in ka lampi honpi zel, lamsuk Lamtou ah ka pai hun om zong le, a khut muanhuai in kei ahon len hi.

Biak S Tawmbing | 240721
12:51 am

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur.

Leave a Reply