MOBILE LEH KHRISTIAN HINKHUO. By: Pastor M. Thangboi Zou

MOBILE LEH KHRISTIAN HINKHUO. By: Pastor M. Thangboi Zou

0
(0)

*MOBILE LEH KHRISTIAN HINKHUO*

*By Pastor M. Thangboi Zou*

*Thumapui*: Kum bul lam Issue in “Mobile and the Bible” chi thupi zangin ina kikumta ua, tunin zong “Mobile leh Khristian Hinkhuo” chi thupi zangin I khristian hinkhuo uh ikepsiem nading un tamlou kikum kielei chin ka hingtel hi.

Leitung a teng mihing zousie’n Mobile silbawl theina (thanei dan) theichiet in a zawng ahau, apil amawl umlou in, Mobile neithei nadin theitop suoh in Sum akisui chiet hi. Mobile nei theina din Tha tampi pie ngai, thamlou in Sum zong senngai ahia, huchie sengten Mobile hing neipan uhi. Mobile nahing neichieng in apoimaw mama te khu, “Mobile Handset, Sim Card, Battery, Network, Balance, leh Top-Up” ahia, tuachi mabangin Khristian hihna ding pen kimaw hithei peilou in, apoimaw te ahileh “Pienthana,Khristian Kipawllimna (Fellowship),Bible sim zing ding, Thum zing ding, Pasian thu genza ding (Evangelism) leh Hundamna Camp, Crusade le Revival ngai thupi ding ahi” chite khu apoimaw mama hi. Tunin tamte apoimaw dan tamna isut khawm ding hi.

*1.Mobile Handset*: Leitung khantouna dungzui in Electronic Thaneina manphatdan na theinuom leh Mobile Handset nanei masat angai hi, tami neilou ten Electronic manphatna/ thaneidan azangthei sih ding hi, tuami na dingin azawng, ahau, amawl, apil chi umlou in, tami nei theina ding in theitop suoh in Sum akisui chiet a, tuachie kinei pan giet hi. Mobile handset nei nadie tha-le-zung, lungsim tampi sen angai hi, aziehpen ineichie kisiempei lou in midangte kunga zil angai nalai hi.

*Pienthana*: Khristian hihna dingpen kimaw hithei pailou ahi, aziehpen nnasep ding (Dan zui ding) aum hi, tuami khu bang ahiei? Ichile Jahan in “Mi koizong apientha sih leh Pasian gam amu sih ding hi” chin Johan 3: 3 nan anagen hi. Pientha nading akisam bang adiei? ichileh Khiel Kisiena ahi. Pual in Rome mite kunga hichin anagen hi, “Aziehpen Khelna thaman khu shina ahi” (6:23). Tualeh Jawlnei Isai. In, “Hingpei un, ngaituoh khawm vai, Mangpan achi, na khelna te uh San-au bang in san nanleh vua bangin ka vamsa ding hi” (1:18) chin anagen hi. Kisie na ihing nei zouchiengin Ginna inei kie akisam hi, tuami zien Hebrew laigietun, “Ginna ichi khu sil mutheilou kinepna ahi” (11:1) hichin anagen hi. Tualeh Johan in, “… koipou Ama gingta in amanthat lou a kumtawn hinna anei zaw na dingin,… Pasian in atapa tangkhat neisun apieh hi” (3: 16) chin agen hi. Khristian hinkhuo nazat nadie abulpi khu Pienthana ahi (Ginna, Kisiena poimaw hi).

*2. Sim Card nei ngai:* Mobile Handset nanei in, tuami a hunnai lou hi, aban a nei teitei kie ding ahileh Sim Card ahi (Airtel, Aircel, BSNL, Vodapone, Reliance,leh adang dang nazat ngai hi). Sim khat poupou na hing zat cheingin na Mobile Handset a value hing umpan ding, tuachie na deiteng Numbers nalakhawm theipan ding hi. Sim neilouten koima houpi theilou ding ahi. aziehpen Sim panglou in Mobile Handset bukim ngailou ahi hi.

*Pasian thupha genzahna* (Evangelism): Sim Card mabang in, Mi khat ahing pientha chienga maw um maimai ding hilou hi, aziehpen Jesun thupie lianpi ahing nei hi, tuami khu John Mark in “Leitung pumpi a pei unlen, silsiem chinteng kungah Khantanhoi gen un” chin (16: 15) ana gen hi. Tualeh eiten Pasian thu igen ding mawpuohna nei ihidan, Paul in Rome mite kunga “…athu azah loupi uh, bangchi’n agingta ding uai? Agen dingmi um louin bangchi’n azah ding uai?” chin (10:14) na anagen hi. Khuleh Pasian in Isrealte kunga Khantanhoi genza die mi asuilai in, Isai in, “Mangpa, tanah ka um, kei hingsawl in” chin (6:8) adawng hi. Tunia piengtha kichi zousie mawpuoh khu Pasian thugen zah ding khu ahilai a, maw um maimai mite kunga Mangpa kipah lou ding hi, Piengtha a Pasian nna sepna (Khantanhoi genza na) ngai thupi lou mi khu Sim Card nei a kizangtheilou toh kibang ahi ding hi.

*3. Na Battery afull ngai*: Mobile Handset neita, tualeh Sim Crad neita, nanleh mi Call theinai lou bangjie adiei? na Mobile Battery aumlou jieh hiding hi, mi na houpi nuom leh na Battery full sah zing in, tua hileh na deiteng toh melmulou tong na kisaan theita ding hi. Mobile handset hoi penpen leh Sim Card fuh penpen toizawng lechin, igensa mabangin, Battery neilou te Mobile Phone kihong thei lou hi. Aziehpen Battery khu Mobile Phone Chabi ahi hi, chi thei vai.

*Khriatian Kipawlkhawmna (Fellowship) ngai poimaw in*: Piengtha ta, Pasian nnasepna thanuom ta, ahinla, Khristiante kipawlkhawmna ngai thupi loute khu Battery bei toh kibang ahi, ajiehpen Pasian thu genna mun ding khu Khristainte kipawlkhawmna mun ahi, tuami jieh in Hebrew laibu gieltun, “Mi pawlkhatte bangin ikikhawpnate uh tawpsan sih vai….” Chin (10: 25) na agen hi. Tulai Khristian khenkhatte khu Piengtha kichi un, Khristian te kipawlkhawmna ngai thupi seng nonlou, tuabang mite pen Hagau a hatzing kichi ngailou hi, aziehpen Khristian khat in Kipawlkhawmna ngaidau thei leh, ki hagua mi sah nanleh Mobile Phone Battery bei toh kibang lel ahi uhi. Aziehpen Mobile Phone khu Battery umlou a kihong theilou ahia, khum bang main Gingtute Pasian thu a ikalsuon khawm theina umsun khu Kipawlkhawmna ahia, tuami ngaidau/ ngainep mite Hagau mi um seng lou uhi, na chi sih ama?

*4. Network um zing ngai*: I gensa mabanga, Mobile Phone sum tampi senga ilei nuoh a, Sim Card, Battery kichite kinei tah a, bang achileh mi toh kihou thei nailou adiei? na Network a umlou zieh ana hi bou hi. Mi toh na kihou nuom leh Network umna mun a na va pei angai ding hi, tuachilou pen hamsa mama ding hi, aziehpen Network neiloute koima toh kitongsaan theilou uhi.

*Thum zing ding ahi*: Mi khat Khriatian ahingsuoh nuoh a (Pasian gam nnasepna thanuom, tualeh Kipawlkhawmna ngai thupi mama) nanleh bang dinga Hagau mi lou adiei, na thei ei? Aziehpen Thumna anei ngailou jieh hi ding ahi. Khristiante die Thumna ichipen thupi mama ahi, Tualeh Thumna ichi khu Pasian toh iki houmat theina umsun khu ahi, tuami jieh in England Kumpinu Queen Mary in, “Ka galte sepai thahatna sangin John Know thumna ka zauzaw hi” ana chi hiel hi. Tualeh Warren W. Wiersbe in alaibi gel Prayer 101 chi sunga hichin, “Thumna aman tam mama a, Pasian toh gingtute I kihou thei na dingin Mangpa Jesun a hinna in ana lei khie hi” chin ana genhiel hi. Tuami jiehin Thumna ngaisa louten Mangpa Jesu thuohna ngainep uhi. Tualeh William Law in, “Thum dingdan kisin siemten hinna siengthou leh kipahna thuguh sinkhie ana hizaw uhi” chin anagen hiel hi. Pasian thugen minthang DL Moody in, “Thugen minthang tah hi sangin thum thei mi hi ka telzaw, aziehpen Mangpa Jesu Khrist in a nungzuite thugen dingdan ahil sia, nanleh thum dingdan ahilzaw hi” chin ana gen hi. Mangpa Jesun zong leitunga alenlai in, Pasian kunga Thumna ana nei zing hi, tua nang Jesu nuazuipan/ nun Thumna na nei ngap lou leh na zuipa mi tuom hikha ding hi, aziehpen Mangpa Jesun thumna angai thupi mama hi. Daniel leh aloiten Ni khat a 3vei Jerusalem lam ngah a thum zing jiehun, Pasian in Babylon pilna siemna apieh hi (Dan. 1:17). Kumpinu Esther in Ang ngawl thumna toh shidie um amite ahunkie hi (4: 14- 17). Paul in, “Tawplou in thum un” chin 1Thess. 5: 17 na agen hi.

*5. Balance na nei ngai hi*: Mobile Phone hoipi nei a, Battery ful, Sim Card lah um, Network lah Full ngal, ban achileh koima toh kihou theilou na hiei? Aw! Na Balance umloupi bangchin mitoh na kihou thei ma diai, mi na houpi nuom leh Balance na thun masat angai hi, tua chilou in, na Mobile Handset mantam ziei mi dang toh ki hou theina ding Chance um tuonlou ahi, bangteng hileh mi na houpi nuom leh kindeu in na Balance va thun lehchin tuachia, na houpi theita ding hi.

*Bible sim zing angai hi*: Piengtha hita, thamlou in Pasian zal a Khantanhoi thupha theitop suoh a genzata, Khristian te Kipawlkhawmna ngai thupi, thamlou a Thum zing la hingal, bang chileh miten Hagau mi a hing sim theinai lou uh adiei? azieh dangkhat hidie ka gingtat khu Bible na simpei lou zieh Pasian houpina naza tawm zieh hi ngei ding hi. *Aelfric* in, *“I Thum chiengin Pasian I houpi a, Bible isim chiengin Pasian in ei hing houpi hi”* chin anagen hi. Gingtute die Bible manphat dan tamlou enkhawm vai, tuate khu:-

i) 2. Tim. 3: 16 nan, “Laisiengthou zousie Pasia Huhakhum a pieh ahi a, thuhil na ding, bawlhoi nading, leh dihtatna lam a kithuhilna dingin aphatuom hi” chin agen hi.

ii) Johan 5: 39 nan, “Laisiengthou na hoisim ngel uhi… tuate khu Keima tanchin theisahna ahi” chin agen hi.

iii) Johan 17: 17 nan, “Na thuin amauh susiengthouin; Na thu thutah ahi,” achi hi.

iv) Isai. 40: 8 nan, “Hampa avuoi a, pape zong apul hi, hinanleh Mangpa thu pen kumtawn in aumden ding hi,” chin agen hi.

v) Ps. 119: 105 nan, “Na thu khu ka kenga dingin, Meivah ahi a, ka lampi a dingin vah ahi,” chin agen hi

Khristian Hinkhuo dihtah zatna die, atung a igente ban a Pasian houpina izatheina die Bible sim zing ngai ahidan, tunia kipan theisiem a zui tadin hanlung chiem va ui.

*6. Na Top- Up (Validity) zing ngai ahi*: Mobile Handset lah neita, Sim Card lah neita, Battery leh Network full siengta, Balance lah thukhatta, tua bang achileh leh na Mobile Phone kizang thei nonlou hita? Na Top-Up (Validity) bei ana hikha ding hi. Hun sawtpi zang vang na chileh ahun chin a Top-Up (Validity) na thun zing ngai ahi, tuachilou in vang na Mobile Phone in amanphatna zousie mansuoh sieng ding ahi jieh in, hunchin a Top-Up ngai zing ahi chi thei zing lechin ahoi ding hi.

*Hundamna Camp, Crusade leh Revival poimaw hi*: Khristian Hinkhuo hoita zat theina dia, Pienthana, Pasian gam nna sepna (Evangelism), Khristiante Kipawlkhawmna ngaisa ding (Fellowship), Hun chin a Bible sim zing ding, tualeh Pasian toh kihou mat zing ding (Thum zing ding), tamtan chieng a ikhawl den leh pen Hagau a Piching Hinkhuo kizang thei nailou ding hi, bangjieh inlah? Ichileh Hundamna Camp, Crusade leh Revival chite pen Khristian te die apoimaw pente lah a khat ahi. Khristian te hagau hinkhuo kisu hat zingna die poimaw pente ahijieh in, Late laibu a Korah tate la phuo khat ahileh, “Nangma a na mite akipah theina ding un, na hing suhal kia sih ding amah?” chin (85: 6) na agen uhi. Tamna igente khu Hundam nailoute ding bou apoimaw ahisie, hundam sate die zong hagau kalsuon nadie poimaw khat ahijieh in, ngaikhaw mama ding ahi.

*Akhupsitna*: Mobile Phone khat hoita zat theina die, Handset, Sim Card, Battery, Network, Balance leh Top-Up (Validity) apoimaw ma bangin, Khristian Hinkhuo hoita zatna din zong Pienthana, Pasian gam nnasep na (Evangelism), Gingtute kipawlkhawmna ngai thupina (Fellowship), hunchin a Pasian kung a Thumna leh hagau kal isuonna uah ilamzang na ding uah Bible sim zing ding, tualeh Hundamna Camp, Crusade leh Revival chite a I hagau hinkhuo suhat zing ding ahi dan thei lei inuom pen hi. Hundamna pen Pasian silthawn pie ahie (Epha. 2: 8) nanleh Khristian Hinkhuo pen Nisim ah a Man (Price) na pieh zing ngai ahi hi, na pietawm leh hagau a piching lou ding, na pietam leh piching hinkhuo nang apat akilang khie ding hi.

Unau, tunin kingai sut tha in, Hagau mi hihna die atunga igente khat pibawl in adangte ngainep chipen hithei lou ahi, pichin nadie a un sienga poimaw chiet ahi hi. Hagau mi na hinuom leh tami Bible tang *Jeremiah 33: 3* ana sim teitei in aw sanggam! Tami article tung tawn a kahing nget nuom pen ahileh Mobile Phone na ngai thupi mabang un, na Hagau hinkhuo zong ngaithupi ta din ka hing ngen hi. Tunia Southern Manipur a teng Zou suanten I Hgau Hinkhuo ithupi ngailou zieh uah I gam sung uah bangteng ahing tung tai na thei ei? Kei mudan ahileh Rape, Kidnap, Murder leh Corruption chite igam sung a pum dim in adim siengta hi. Igam sung uah sietnate abei nadin michin in eima Khristian Hinkhuo kemsiem chiet lei Pasian zalin tamte ahing bei siengmai tading hi, Mangpa zal a tu Kum 2015 um nalaite Pasian deina banga I Khristian Hinkhuo hoita zangsiem tadin, simtu zousie Athuneipa Mangpa Pasian in hingguol zawl chiet tahen, chi ka thumna sangpen ahi hi.

Lungdam ing e!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur.

Leave a Reply