New Bazaar Bus Parking mun ah Bazaar Inn chungkhu khusuak hita

New Bazaar Bus Parking mun ah Bazaar Inn chungkhu khusuak hita

0
(0)

New Bazaar Bus Parking mun ah Bazaar Inn chungkhu khusuak hita

CCpur, July 9 (Nisin Thuhiltu): New Bazaar Bus Parking mun ah Bazaar Inn ding sakna chiatha zing in tuni, July 9, 2019 in a chungkhu khusuak in a um hi. Nasepna ahileh Autonomous District Council (ADC) Churachandpur apat fund mang ah kisa a hia, a foundation dunglam feet 105 leh a vailam feet 20 ban ah feet 2 ah sâng ah kisa a hi. Bazaar Inn sakna nasep ahileh March 5, 2019 ni ah kipan a hia, thingpi hotel ah lua thei ding cabin 5 banah mehzuak te chuttheina ding ah kisa a hi. Sakzaw thian ahitak leh ADCC apat licence nei, malcha leh Sa-nga zuak te zia mun a chu chutsak hiding un a kigen hi.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur.

Leave a Reply