NGAIHNOU NANG’ THU HIHEN!

 NGAIHNOU NANG’ THU HIHEN!

5
(1)

 NGAIHNOU NANG’ THU HIHEN!
~By : M. Liankhansiam

Ka dikna gen ding chi leng ka gen ding a tam maithei a, himahleh huaite ka gen ziak a thil kikhek ding a hih tuanlouh ziak in huailam thu zaw gen ding inleng ka koih kei phot. Huai naksang in khovel a itna khat kia ka neih, damsung a tulkhawm ding a ka kichiamnate uh bangmahlou a suahkhak ziak hon genkhe leng kuahiam in pilvanna ding a a zat theihzawk lamen in ka itna hinkhua saulou ka hon gelhkhe ding.

Mi upa lua leng ka hi naikei a, mihing’ kum simdan a gen ding hileng kum 20 ka pha minmen pan hi. Himahleh hiai khovel a mihingte’ ki-itna paizia ana mankha baihlua ka hi hiam chihleng theihlouh in kuamah muantak khovel ah om di’n ka gingta kei, omlou mah ding ahi. Mi kua hiam in itna a hon piakleh maw, nang a kipan bang hiam kinep/lamet neisa ahi chihna ahi pah geihmai! Pathian hilhial inleng A tapa sing kross tung ah hong sisak a, Amah toh kizopna ding lampi hon bawlsak; a hihhang in hotdamna a thawn a honpia himahleh huai hotdamna na neihkhit chiang in tangtawn daih ding dan(law) hon nutsiat a, huaipen damsung a zuih ding chih a himai hi. A thawn a itna piak chih a omkei! Itna in zaw man(price) nei eive!

Ahihleh itna i chih in man nei a hihleh itna man bangzah a hi di’a le?! Na ngaihtuah ngei hia?! A tawmlua a hi zenhouh kei! Nang’ deihdan tanlel a na piaktheih leng a himawk kei a, na piakna pen in a deihdan tan a na piakkhiak ngai ahi. Huaitoh kibang in nang’ leng kua hiam a pan itna na sang dingleh bangtan hiam ah chitna ding(requirements) genkhiak hetlouh in na kibawl hi. Na lamet tan a tun zohlouh chiang in na kizopna uh na khaktan zel! Hiaidan khawng hi maw itna toh kisai.

Khat veivei hun paisa i sutkik chiang in pilvanna ding tampi i mukhia a, maban ah a hoihzaw ding in i kibawlthak zel hi. Himahleh itna lampi ah bel huchibang a hithei taktak kei! I hinkhua lui a itna lampi i zuihdan mah i zui a, i mizia leh lungsim toh kituak ding i tuahkhak keileh i lungpit kheklou in i it Pa/Nu i khekdaih! Hiaiziak hilou maw tulai pau a “Ex” i chihchih uh a hong piankhiakna?! Eimah lungsim leh mizia khekpah lelleng “Itna zulhzau” chihbang a omkei ding! Himahleh, lungsim leh mizia i chih khovel a kikhekna om mengmeng loupen a hizel!

Itna diktak ngahkhak kipahna bukim a hihmah bang in itna diklou ngahkhak khasiatna tawpkhawk a hithei zel! Ngaihdam kinget tanlel a a sesa itna bawldik kichi pen a ki-sesa glass nou lepkhawm toh kibang ahi. Hon demlou aw sen-gual, lungzuan ka sial za in tam e!

Lailung zuang a hunlui ka sutkik chiang in huaipa mahmah ka lungsim ah hong suakkik zel a, khasiatna mittui in a hon taisan thei taktak kei! A sakmel ka mitkha a hong kilatkhak chiang in singdang englou a nunnuam sawlbang ka heikhawm lai nite uh ka lungsim ah a hong suak a, dahna leh khasiatna in a hon tuamzel! Bangchik chiang a mangngilh thei mahmah ding ka hia, ka chi a, kei’ mohna ding ngen ka mukhia!

Kum bangzah hiam paisa thu ahi. Ka college uh kibang ahi a, ki-classmate chet ka hikei uh. Kei’ sang a kum khat a upa zaw ahi a, sanggam pianpih numei nih a nei hi. A nu leh pa leng a damlai uh. Khosakna lamah bel kou sang in a niamzaw zek ua, himahleh huai bel ka kikhen nung uh sawtlou a ka theihpat lel ahi.

Mi khenkhat bang in mun tuamtuam ah ka vakkhawm theizel ua, mun minthang/poimoh a i neih sunsunte uh leng ka phakual zou mahmah mai uhi. I itpen leh ngaihpen’ aa ding a i hun leh sum-le-pai i piakte kan a manpha i sak zawk omkei veh aw maw le?!

Ka itna uh buching semsem bangmai a hihman in kitenna a hihkei tawp lehleng kikhamna(engagement) khat bawlmai lunggulh hun ka nei theizel uhi. Huchih hunchiang in koilam hiam a kipan huih hoihlou a hong nungzel a, a lemtang theikei! Kougel’ thutanna kia hileh bel hichibang thu khawng ka hon gelh zenhouh kei kha ding e!

Sianggen leng, innkuante’ deihsaklouh ka hi ua, huaiziak mah in a chang in ka kitheihsiamlouh hun bang uh leng a omkha tham hi. Ken bel ka lungsim tengteng ana pekhin lawtham ka hihman in hichibang thu a ka kiselkhak chiang bang un, “Nang’ zi ding keive le! Na innkuante’ zi ding ka hi sam a!” ka chih hun a tam mahmah, himahleh aman bel ka theihsiamlouhte hon theisiamsak zel a, innkuante’ thukimna lou a koppih neih kichi kipahna leh lungnopna ding omlou a hihdan bang nouneltak in a hon sutpih zel a, a huchih chiang in ka hehna a hong daizel a, maban ka kalsuan khawm theizel uhi.

Ka nih ua ki-it kingai mahmah ka hi ua, ka lawm-le-vualte nasan unleng “Nou Nupa” hon chi hial uhi. Kei kia a kholai ka pawtkhak chiang bang in “Na lawmpa(Pasal) la? Koi a hong nuse thei zenzen e?!” chihkhawng ka dotna zakmun pen a hizel! Huailou ah, facebook ah ka lim kilakkhawmnate uh ka koihkhawm zel ua, ki-tag tuah in midangte’ neihlouh nei bangmai in ka om ua, mi khenkhat in ka omdante uh khengval sa a hon thuhilhna kawm ua chiamnuih khak chiang un theihsiamna leh kibawlphatna a zanglou in, “Hon hazat man uh hi maw!” chi in ka kipak semsem uhi. “In a relationship” chihtan leng hunsa lou in “Engaged” chi in ka koih ua, kei diakdiak bang in bel ka Username ah a behmin ka koih hial aka! Whatsapp lam chileng lah ka PP(Profile Picture) ding un ka lim kilakkhawmnate uh lak a fuh ka sak penpen uh ka koihkhawm tuak ua, kei diakdiak bang in ka homescreen leh wallpaper in a limlak ka zang hial hi. Hichibang khawng a ka om chiang un itna bukim neita bang in ka kingaihtuah a, ka lungkim mahmah mai hi.

Hun hongpai zel a, a chang in kitheihsiamlouhna khenkhat omzel mahleh kitheisiamsak zel a hinkhua ka hon zattouh lai un nikhat, a bawlthak theih ngei nawnlouh ding leh ka damsung a ka hihkhelh lianpen hi ding in ka lawm ngaihpa toh ka hong kipawl kha laizang uhi. A siangthou sitset tuak ka hihman un ka zeikei tuak mahmah uh, chih ding a himai! Himahleh ka lungkim mahmah tuak ua, kei diakdiak bang naupang lawlai ka hihman in ka omkhawm lai un naa ka sakluat man in ka mittui bang a pawt hial! Nopsakna ding a omkei!

Huchia ka omkhawm nung ua kipan in hundang sangmah inleng ka kinelzaw ua, kizahtak tuah geuguau chihte omlou a hihman in thukhat ah bel a thovenhuai mahmah a bang! Himahleh a hoih hetlou zahmoh a lunglutna ka hon neihloh a, kougel kia ka omkhak chiang un lungsim ah huai kia a hong kilang hi. Aman hon patlouh chiang in ken ka pan masa sukmai a, a hiding mawng a koih in bangzah vei hiam ka hong omkhawm uhi. Nidang a ka theih ngeihlouh uh video leh limlak thanghuaite ka phone uah a hong om a, huai ka mit ua ka muhte ua kipan a ban ding ka zongkhe zel ua, lungkimna kichi in a hon taisan ta!

Hichibang a ka omkhawm nate uh ziak in midang toh kal a kimuangmoh leh kizulhzausan chihte in omkei mahle ung a lungkhamhuai mahmah bel ki-itna sangmah in ki-etlahna in a hon tuamzaw hi. Hong hoh ding chiang a ka na kisilsiang a ngai a, a mit-hip theithei ding a nuhtheih nuhmoh teng kinuh masa, huaizoh chiang a ka vante bangleng ka taksa langkhe theithei ding a kizep, chihte ka ngeina a hong hita hi.

Nidang leh hundang sangmah a leng ka mai-et zawksem a hong ngaita a, ka gimthei mahmah! A ziak bel, denchiah ana kicheilou deuh in omleng ka kiang a om nuam a saklouh khak ding ka lauman ahi. Hong hoh ding nakleh ka goumanpha tuamnate ka lakhia a, ‘ready to eat’ sa a ka om a ngai! Hiaite tengteng bel aman hon ngiat a hi zenzen kei a, kei’ lungsim a hazatna leh thikthusiatna ziak a a kilawmzaw leh nidang sangmah a hon itzawk semna ding lel a ka thilhih ahi.

Hichibang a mai-etna hinkhua ka hon zatkhak chiang in a hun sawt zil in ka lungsim ah kisikna in a hon tuam a, kisiamtanlouhna in a hon zelsuak hi. “Kei hon kitenpih teitei ding ahi.” chih chetna(proof) omlou a hih maimah chiang a, a ut hunhun a hon taisan thei gige ding a hihdante bang ka ngaihtuah khak chiang in ka chimul a thou zungzung hial a, ka dip hawm in lauhthawngna in a hon tuam hi.

Hichibang a thawmhauna toh kidim hinkhua zat nilouh utlou leh chimtak ka hihman in nikhat a kiang a dong chiang mai ding in ka kisa a, hiai ni bel hundang banglou tak in ka na kisil kei hi. Banah, ka kizepna puante leng ka taksa dawk hek-hok lou ding in ka na kituam deuh a, hichi’n genleng, hong hel masakpen ni a ka vante mah toh ana om ka hi. Huailou ah, lipstick leh eyebrow chihte ka na kinuhkei a, ka sam leng ngeina bang in ka omsak. Ka kipuahna omsun bel, ka zing mai ka na phiatsiang hamham chih ding a hi.

Ka lamet bang in amah leng zekai hetlou in a hong hoh ngei ngut a, himahleh nidang bang in ka gei ah hong tukei pah! Ka innkuan dangte leng om uh a hihman un thu vantang khenkhat ka houlim masa ua, sawtlou nung in kougel kia ka omkhak ziak un ka theihnopte dong ding in a gei ah ka va tunai zek a, hichi’n ka hong houlim uhi;
“Uu, en dih! I omdante dik na sa hia?”
“A diklouhna om in ka theikei na e Nau… Hichi khawng chu ki-it kingaite’ hihdan mah hilel lou maw ka chimai a, a hi ding mawng in ka koihmai…”
“Achihleh bang ziak a ki-it kingai teng kitenglou uh a hi di leh?”
“Huai chu theilou…hehee”
“Achihleh bangziak a i kiten chiang a dia kisit mailou a hi di Uu?”
“Aaa… Tuni bang hong chi neita Nau?! Hichidan thute nidang in non genkha ngei hetkei a!”
“Hilou… Kon dotna hon dawng phot ve…”
“Huai chu kenle theilou… A himhim a nang’ hihkhial kisa lua maw?”
“Hmm…chih di hia! Theikhang! Nang toh i hihchia thukhat ah bel poilua ka sakna di ka theikei, hilehle hihkhial deuh i hi de aw, chihna chiang nei mawk ka hi. Zannitak a ngaihtuahtuah ing a maw Uu, ka dip khawng hawm mawk eivoi!”
“Bangchidan in eita Nau?!”
“Ee maw Uu, enve, denchiah kitengkha kei mawk leng…”
“Nang hon muanglou lua maw?…”
“Hon muanglou hilou ing a maw Uu, hilehle i maban di kigenkhol theilou eichia denchiah kitengkha kei maimah leng i lungsim naden di eivoi…”
“Non muanmoh bawl ka sa Nau… Ka na paiphot di aw…”

Dingkhia in konglam zuan ding in kisa hi. “Asshh! Uu, huchi keive.. Hoihtak in i houlim lai ke! Nang’ ngaihdan le non gen dia, kenle kei’ ngaihdan hon gen di keivoi!” chikawm in a nung ah ka delhzui a, himahleh ka tha hatlou zaw a hihman in ka mantang zoukei! “Hichidan a hon muangmoh di na hihleh non muanmoh bang a ka om di hilel eivoi!” hon chihsan gaih kawm in ka letna khut hon sahkhiaksak a, kongkhak nakpi a pekpuak dum kawm in hon paisan hi. Ka dinna mun ah tusuk in ka kap maimah a, ka Uu omdan in ka lungtang a nasak petmah mai! Hiai hun a kipan in ka Uu lungsim theikhin dan a ka kikoih pen kei-le-kei kikhem ka hihdan ka theisiam hi.

Awlawl in ka hong kithuah vang hiaihiai ua, hong hohkhak sunsun chiang a lah hunlui a ka omkhawm bang ua omkhawm ding lel a hong hoh a bang maimah! Ka nial chiang in heh deuhdeuh a, hehsa in innlam ah bangzah vei hiam a kik hi. Ka kithuzak chiang unleng hundang a itna thu khum taktak ka genkhawmte uh toh a kibang nawnta kei! Debate session ka pankha pahpah uh! Nidang a zaw kipaktak a mangpha kikhak sek hi ung a, tu’n bel kihehsan sa leh kihoukik ding huphulh ngoihngoih a kihoukhin ka hi gige mai uh! Nidang a zaw phone khoihtam ngeilou hi’ng a, tua bel ka Uu hong hohvang luatziak in phone tungtawn in ka kihou tamzawk uh a ngai! Nidang a zaw ka hihkhelh uh kipulak zel hi ung a, tu’n bel ka dikna uh gen tuak zel ka hihman un pangpalek(butterfly) ka bangta uh! Nidang a zaw kipaktak a hinkhua zangzel hi ung a, tua bel lungkhamna leh khasiatna toh hinkhua zang nilouh ding ka bang maimah ta!

Kei’ mohna hi, chithei tuak in kitheisiam maile ung bel ka kinakna ding uh a om zenhouh kei! Kiniamkhiak ut zawsam ka omlouh ziak lel uh ahi. Himahleh thil hoihlou hihkha nana na tuh a dikzaw deuh ding kituhlouh theihlouh ahi zel! A ziak bel, khat in ‘Kei’ mohna hi’ chi le ung a khat in kiletsakna a la ding ka bang zel uh!

Kilemlou pi a itna huang a ka omkhawm touh nuknuk nung uh khakhat leh a kim a chinni in lamet hetlouh in ka Uu hong hoh phutmawk hi. Lungkham chi mahmah kawm in ka tutna sau tung uah tu a, bangmah genlou in om hi. Kei bel huai nitak ann ka nek haksim ziak ua kuangsil zou nailou ka hihman in ka na houpih mankei a, ka Pa’n ana houpih in hong hohvang a sakluat dan khawng leh kei toh kitheihsiamlouhna nei a hi hiam chihkhawng ka mansiang ma in ana dong hi. Ka Pa’ dotnate bel pilvangtak in dawng a, ka kal ua khakhat leh a kim sung kitheihsiamlouhnate bangmah genkhak in neilou hi. Keileng ka mansiang tak in a kiang ah ka vatu a, ka Pa’n ka nih ua pilvanna ding leh thu poimoh tampitak hon genpih zoh in ka Ngaihnou pai ding in a kisa mawk hi. Hundang a ka inkuante’n hon lupsan uh ngakzel ahi a, himahleh hiai ni bel pai ding a kisa pah a hihman in lamdang ka sasim a, tulai ding a ka khouh chiang inleng a utkei a, huaisang a innkong tan va kha ding in hon ngen hi. Bang hiam gennop nei hi di’a muangmoh sim ka hihman in ka Pa’ kiang ah ka kingen masa a, hon phal a hihman in innkong ah ka kizuikhia uhi.

Gate bul ka tuntak un;
“Nau gennop thu poimoh khat nei a hong hoh keive.”
“Aw… Bang thu a Uu?”
“Ee maw Nau, kikhen phot maileng chi keivoi!”
“Chimawk! Bangchidan in eita Uu? Mawk zawzen!”
“Bangchidan chihle hikei… I omdan ka ngaihtuah chiang in hichitan hita maiheh ka chi a hi.”
“Aw… Ngaihnou nang’ thu hihen!”

______

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur.

Leave a Reply