You are currently viewing TULAI KHAWVEL A COMMUNAL ITIU HI BANG AHEM?
KL Muana Vaiphei

TULAI KHAWVEL A COMMUNAL ITIU HI BANG AHEM?

0
(0)

TULAI KHAWVEL A COMMUNAL ITIU HI BANG AHEM?

-KL Muana Khaute

Tulai a communal kiti hi a chi a tam mama a,khen chuam le khen-kak a hak sa mama hi.Mimal khat leh khat ki mu da na hi communal hung kipatna chu a hi deu in a ki lang hi. Zia mimal ki muda na leh kikhen chuam na hin, khat leh kkhat ki daidan na a siam a,zia chun In-kuan khat sunga a hung lut a, Inkuan khat ki ho thei na atak sap-phat in khuakhat, Insung khat kituaklo na a hun siam ah, zia chu gam sung khat a cheng khawm te kimuan mawna leh ki huatna, a hun siam a gam-khat leh gam-bung khat ki muan maw na a hung um in,lunggual tak a chenkhawp sang ah, ki In chuan nawpna lungthim a hun pawt ah, tichun gamtum nei nawpna a hung lian in, vaihawm tute kiang a ki In chuan na ding dawt leh ngek a hung tam ah, buai na in, a hun tuam ah, Khanto na di lungput bang ma a um ta puan, buai na ngen in khawvel huipi a ki nawk dup dup ta a hi.

Zia khawvel a communal hi mimal a pat hung kipan chu, tu hi Gam-khat leh Gam-khat leh kimu dana leh nei leh go,gam leh gua thagum a ki lak piak guatna hi a hung suak tai.Mi nautang ten khawmu khachang helo in gam in gam in kido thuthang leh thuneina ki lak piak nawpna vaihawm te lungchang in a dim ziang tan, nautang te genthei haksak na him him gel ta lo in, thu neina ki chu in mipi te phaw a mang in amau lopi na di bep ngatua in kido na leh gam ki chuna chawk dawk in,zia kidona hin milip ,numei naupang haimawl te manthai na ding a guang galna ki siam a bang hi, milip zosia man thei na ding lemguatna a hi ti I he chian hun tawk ui.

Manipur a hin Territorial council I demand ah, i chanvo sa piak nawplo ziak in, ngaw thei chuam chuam ngaw in suang in ei septau, himale lung laulo hial in ipu ipate satsa zogam chu milian leh hat-te nan guallo in, Pathian hatna tawh galdo in, I gam chul-nung chu luangei ngei di i hiu.

Politics hi sakhua based a chia a hi tai,himale Israel te
le mihiam bep lo ganhing te le mangchan gal adoupi sek hi, zia gual ma chu Lalpa chun achate chu gal ei do pi intin gam eipiak sa chu Canaan Isreal te’n a lua gual in lua-ngei ding i hiu.

Tulai Manipur din mun in, kawng bangkim a hin I communal tau ah,agam eima huang bep en talo in thingtam gam zosia le a enla tau, adiak ah Kangpokpi, Senapati, Chandel , leh Churachandpur District te hi a enla ma ma ui. History umsa um a hi taw tribal ten TC demand inei ziak un Eidal tute te hi buai ma ma bang gual gâl a hung piang tou zel diam ti hi a hi.

Pangthei na zosian pan hung lan tiu un, vaihawm tu te leh state thunei te hi gin na khat a luang khawm te a hiu ah. a hi nau kibang taw saisan in, Indian Govt. tawh Issue chuam chuam taw hung nawk intiu in, khawvel pilna toh majority hi na toh hung do chu a hi tau ah, ei pilvang tak ah pang-khawm ah, Pathian hatna muang in kukal tak in pang khawm hitiu, chun Manipur gam a Cheng khawm hingal Administration chuam TC based 6th schduled a um ngei ding in Lalpan ei pui ngei ding a hi.

Khaile lau thawng lo in zo-suan te I lungtup uh a tun thei nading in tin leh ha suang in pan lathak hitiu, Lalpan ika-nau leh I pawi maw uh a he mama hi, hun sawt talo nung in I lungtup uh chu Lalpan ei ding ah ei guat piak ding a hi, I chen khawmpi Namkhen khat ensik natawh dawisak lo in communal tak in, i puk thei na ding lampi tincheng a hawl ua, buai na siam gua a hiu ah, ei chu Pathian hingho mithiangtho te ihi jiak in, thisan naisan panglo ah, I gam zûn ta a ding in, Lapa hatna muang in ginum tak leh titak jet-in pan la hi tiu in, Pathian malsawm tak hung kihin tin, hangsan tak in ama belchak leu hin, ama bêl le taksang te chu a mualphou ngai puau.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur. designed & SEO by lionardtechnologies.com