You are currently viewing GO LUATHU PUPA DAN HI SIAMLEM THAK A PHA DIAM  – K L Muana Khaute
KL Muana Vaiphei

GO LUATHU PUPA DAN HI SIAMLEM THAK A PHA DIAM – K L Muana Khaute

0
(0)

GO LUATHU PUPA DAN HI SIAMLEM THAK A PHA DIAM

– K L Muana Khaute

Thillui zosia hi Khrista zal achun siamthak ahi dungzui in, khawvel hingmi zosia Democratic gam a chengte leh gingtute a ding go luathu (inheritance) chungchâng hi sân leh siamphat (improve) bawlthei hitalo ahem? ti ngaidan ka nei a, zia chu chawmcha I genkhawp ding un zia thulu ahin ka hun zeplut ahi.

I Bible thuthung a chu, ûpa hi Pa-go neite chu ûpa’n a chan leh a luak ding ahi tina a um a, ûpa hile khumbi cha ahilo chun pu leh pa go a lua thei puan, a diak in Ismael khale anû tawh Thalek gam ah malzawlna tawh sawl ahiu a, liangvai tak leh haksatak hinkhua mang himaleu, khawvel gam neilian pen leilung leh gam hawina mun luatu leh tam pen a hung hi tau. Amau suante gam apat thil piang zozai hin khawvel a vaihawm (control) hi tithei phial ahi.

Zia gual ma bawk a chu Nam tam zaw tham hi ûpa hi go lua ahi tangpi ui. Ei Northeast a et in numei in pugo- pago a lua a, a langkhat lam a Mizo leh Hmar- te hin chu chapa neupen in go a lua ve thung ui. Ei tribal chiat chiat leh go kilua chungchang ahin a kibanglo hun khawp a um kit hi.

Juda Israel- te le ûpa hi pago luatu dan ahi zinglai in Pathian lemguat ahem ahiloleh naupa khenkha pa-te them in kilawm beklo in pa them in ûpa hina chang in golua le a um tho uh ahi. Ziate milep chia ahiu I ti leh la pa-te leh Pathian dawpkan leh puite ahi beplo in khawvel hukdampa pianna gui bangle a hung hi kit zel hi. Ahinla, zia lampang hi chu Bible thiamte mudan leh Pathian lemgel dan in kawiphawt hitiu in, I thupi Ûpa pu leh pa go lua chung chang hi neukhat vak ngaitua khawm hitiu.

Malai ah pi leh pu chawndan a, go chu chapa lianpen lua di ti ziang hi, tulai khawvel tawh ki tuak bek talo in ka hia, India danpi numei leh pasal hi dinmun kibang (equality) nei itiu ah, ahin insung vaihawmna leh go thil him him ahin chanvo I nei saklo ahiziak in siam tuak ah pha hilo ahem ka ti nuam hi. Chun, chapa tam neite diak diak chu pu leh pa go in a buai sek ua, sa leh gal gual inle a um thei hi. Pa go tam neilote chun buaina a nei pua deu ua, Pa-te hin a damlai ua a chate chantum di hawm maisek leu chu unau ki lungsiatna le lian deu ding in ka gingchai.

A diktak in chanute hi pu le pa him him ahin chantum neilo hial abang ui. Pa pil leh fel te’n chu chapa leh chanute haw, gochan a hawpthei pawl a um hi. Zia chungthu ahin chapate sang in le chanu te hin nu leh pa kipak ni leh Dani hun inle chanute hi chapate sang sang in nu leh pa etkawlna hin a tawmngai zawu ah, chuti chu ahitak ziak in pa- te go thil a pat chavo a nei uh chu thil kilawm hilo ahem I ti nuam ahi.

Ka mudan in chanute hi nei leh go kipia taleh mi phungchang di ahiziak ua go gun deu hi chanute kipia nuamlo deu hiding in ka ngaitua hi. Dikna khat chu a um hi, chuti ahileh I chapa leh I chanute dinmun kibanglo ah I kawina hin khenchuam lungthim hi khristian I hinung tiang inle I thadawk nuamlo tina ahi. Chuti ahileh khawvel mihing zosia hi unau, Pathian cha vek I hiu chun nang leh kei ti umda le chu chanchinpha puanzakna hile phachuam intin khawvel kido kinak hile hung bei deu ding in ka ngaitua hi.

Pathian âng achun unau khat vek I hung hi tau ah, Jesu nungzuite a nei a lam teu khawlkhawm nekhawm Khrista chanchinpha a puangkhawm tau, ei tiang inle zia zal chu I zo uh hilo ahem? ka ti nuam hi. Khaile, Khrista zal ah unau khat I hitak uh chun Pathian Bible ah ei ziltilna leh Democracy vaihawmna dungzui in, anu apa kikhenlo chan kibang chiat changleu hin leisiat a vangam teplawkna himailo di ahem? Zia Jesu lungthim leh lemguat subukim ding in Lalpa’n ei puizel ta hen.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur. designed & SEO by lionardtechnologies.com