KA LUNGMUAN MAW CHANG IN KUA EI NEM THEI TU

5
(1)

KA LUNGMUAN MAW CHANG IN KUA EI NEM THEI TU:

KL Muana Khaute

Mihiam hi tui sik a pat ihung pianga khawvel vak I hun mu, a chang leh I lung a hel a,a chang leh iki pak hi, I chun leh zuan I dawi ingai te ei pe sek ah,iki pak ni a um gual in, i da ni le a hung um sek hi. Zia hi ka ngaitua chang in bukim lo leh pawimaw kitasam lo ding a piang leh siam a ki hi dia aw! ka ti chang a um sek hi. Chun leh zua te ka dawng sek a,apawm dan uh leh a ngaidan un ei gen sek un, zia te chu ka lungthim ngai tua na khâwl-bu leh ka hiatna Lunggil in ka khawl khawm ah, ka neisun ka ngaitua tui chîm tak sung a dia lut din hiat thiam na dik tak chu mu ka gua, a hinla zia haw zosia chu le thutawp ei pe thei puan, ka lung muan maw na chu a khawk chek chek hi, tichun hiatna bukim leh lungmuana bukim chu kuan ei pe thei diam tin ka mau vawng vawng hi.

Ka lung muan maw na leh ka lungkham na te chu ka khangualpi te inle ei siam tu ka buai na chu eihil ah, ei thamuan din ka dawng a maleh lungawi na kim leh thamuana kim chu ka dawng diak puan, ka ngaitua na leh ka taksa chu nisin in a achau deu deu mai hi,thipi thei hial ding in ka lung a kham ah, ka taksa le a thêp tha zo tai aw’ tuhin thi thei leh ngawl ziang thei din mun in ka hi tan, panpi tu ngaichan ka thum ngut ngut ta a hi. Zia khawvel a thil hing zosia teleh mihing ei panpi thei a um tak lo chun, hun thavai um ka mat chu khawvel lopina ding in siam tu lopi na ding bawl thei lou thou thou ding ka hi chun mingawl ,bangmalo mai ka hi mai ah, haltum a ka um lo khak le Pathian ah, neucha- ka hin na hi mat phatchuam di dan ngaitua na hun, khawvel leh Pathian kiang in hun dawn na lai ingka suachatna a um ngei ka ki nem hi.

Khawvel a lung awina leh lîmna chu kua hem in ei piak di kasa, hâwl thei tawk in ka hawl ah, ka muzo ta puai, mi genthei leh liangvaite panpi ka nuam ah, a hin kei ma a hin lim na leh mihing tit na him ka ka nei puan, ka tha a vang hi,ka en vel a milian mi hausa nek senlo nei ten le, a dawi be in in a buai deu deu un, lungkham na khawvel a chun tai mai a aw siam tun chantawk ah, lungawi ding a ei siam a la hi ngal ah aw! lungawi na leh panpi tu hi a khawvel damsung chawmcha mat di hi la Pathian kumtuang lemguat a hi ngal a maw.

Mipi liangvai te panpi tu ding in chate thiamna neilo sasa’n a chawm ua, a hinla michanu te chawpna leh limna mai a hung hia,nu leh pate a ding kana mai taw thankhuk tang lam zuan in mit-thi taw a liam zung zung tamai ui, zia bep chu hilo in, mipi ten palai ei nemtu di leh ei kaibat tu ding I siam teu, sum leh pai nei lopen leh dogal lianpen a hung hi ta mai ui, aw lungkham a um ta ngei. Ki tel hun hung tung le phulim phul ki bang kit in tin aw! “bangtik suak cha di ihiu em”? ti ah ngai tua tua in, Pathian thuching pilna guk ei piak ka mu dawk tai, tu hin lim gua-tang ka, lalpa ei kaibat zing in aw!

Khawvel a sakhaua gin thutak le dikpek Pathian – Jesu zui, pawm,gingchak leh ama bep gin ding itiu a,khawvel ah sakhau dik pen leh zuipen te hi Lucifer sang a chunung zaw la a hi ngal a, a hi leh bang chu hi khial leh hiatkhial leh Pathian thagau thiangtho gen zing leh zui jing kawm a sakhaw thulim lo te sang a pawlche leh ki dak um zaw ihiu em? La ki ngaitua chian sek em? I hi khial u hi thil neucha a hi, latak sang diam? a kichian thei na ding in, zia hi vak ngaitua tia, ‘Pathian in mihiam asiam akhan a thagau a pia, zia thagau chu tawh a petu pa thagau chu hunsin a a kitimat lo ziak in, Eve thei a hun nek sak Khan a hun thunun ah, athu mai a Pathian thu pawm a zui mai mai i hiu.Zia chu nusia un Pathian hun piak thagau kha tawh ki timat in umkhawm zing le chun , mihiam zosia lungsian ta, tu khawvel a hausak na leh la mihiam chan pi te panpi in um la tin, la damsung un kipak zing in la tiu in, mizosia hepi in lâtin , mi zosian le hung lungsiat in tin uh, Pathian le kipak in tin, la dam le sawt in na.

Chun Insung chu Pathian chawi hawi na chang in-ah, van chawi hawina le chang ngei di lahi, Electric te, engine a git chun a bulb le a vak sek in, mi zosian vak chu a ki pakpi a hi, Jesu chu khawvel tan tu leh vak a hin kumtuang in a vak zing gual in ei le vak zing ding ihiu.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur. designed & SEO by lionardtechnologies.com