ZO-SUAN TE ZALEN GAM ENTHATUTE THUMU LEH CHANVO -KL Muana Khaute

0
(0)

6th Nov 2022 | Get in Lamka

KL Muana Vaiphei
KL Muana Vaiphei

ZO-SUAN TE ZALEN GAM ENTHATUTE THUMU LEH CHANVO

-KL Muana Khaute

Zo-suan (Chin/Kuki/Mizo/Zomi) tuan apat apu leh pau satsa leh luana gam cheng in damlai khawvel cheng maleu nam lian zawte thunuai in kum zatam hinkhua ala mat nung un ‘KHANGTHAK’ te pilna leh neitu hina a hun ki hiat daw phet un a sal-tannau apat suachatna leh mani ki vaihawm nuam in zallenna ahun sual pan ui. Zia zallenna chu ahun sual ua pat in insung leh in-pua apat in dodi leh haksatna namenlo I hung tuakto tau hi. Himaleh, lungglello hial a det tak ah pangte zal in I masawn to zel ua, Pathian chu pak in um zing ta hen!

Special Packages for Liver Checkup 2022

‘ZO-SUAN’ te’n zallenna ( sixth Scheduled; Separate Administration) Indian constitution nuai ah I mutheina ding ah I lungput diu leh I zui diu chu I Bible ah kichian tak in I mu, Number bung 13 & 14 hi hileh nawp a um hi. Israel-te Pathian in Canaan gam piak a teplai a khan Moses kiang in Pathian in Juda ahiloleh Israel phungtin mi khat zel a mi sawmleni teldawk ah, zia gamtiam enchian ding mi sawmleni te sawl in a tia, ni sawmli sung ving veng zia gam achun a gam um dan, khua leh tui leh ami um dan leh thil bangkim hechian ding in a sawl sak ta ahi.

Special Package for Kidney Checkup 2022
Special Package for Kidney Checkup 2022

Zia gam khualchil ding ah mi sawmleni-te chu ni sawmli nung in a hung tung tau a, amau mu dan chiat ahun report ( gen vek) tau hi. A tam zawte’n chu a lopi dan teu, a let dan teu, dogual a hilo danteu a hun tut ua, zia gam chu dodi chi ahilo dan uh leh alau um danteu ahun tutlai ua khan, khatte’n a gam nawpdan leh Pathian vaithak gual a sana dangka khuaizu luanna ahidan leh a lopi dan leh a nawp dan di a gen ui. Sawl ah umte le khenkhat lau ah zia gam chu lua guatlo mai a nuam ui. Himaleh, Caleb leh Josua chun zia gam tiam chu bang gual mi hi’n, bang gual ah hat himaleh do ah, lua ngei ngei ding in ki ngapchatna Israel-te Pathian chun a lungchang uh a lua tak ziak in, Canaan gam chu do a lua tei tei a guanggal ui. Chutia mipite kiang ah Pathian thutep chu a puan phet un, mipi a laute ( ginna dengdel) chun a hotuteu chu tha ahun guatau ah, hotute a ding ah le lungdawn um tak hung himaleh mipi kipunkhawmte mu in Pathian in a lopina a hung kilatsak tak nung achun Israel mipite chu pat gual in a nem thatau.

Moses chun a mipi phatlona leh bawlkhial nateu chu Pathian kiang in ngaidamna a dawt piak in ahinla, amau leh a suan a pakteu chu zia Canaan gam khuaizu leh Sana tui luanna gam chu zuun lo ding in thu a tiam khawlaw ta ahi. Zia gual achun zo-suan te’n le zalenna I suallai ahin I melmateu pil ziak ahem, hat ziak ahem in lauthawng mailo in I gin Pathian in ei puina leh a guat piakna gam luana ding ahin bangma laulo in kalsuan zel hitiu. Tichun, I lungtup uh chu mualsua ngei ngei di I hiu. Zia hi Lalpa thutiam ahi(Joshua: 10). Ziagual mabawk ahin, leng Saul Lal lai in 1Samuel: 17 I et kit chun Israel-te leh Philitins te kido thu I mu Gath mi Goliath sepai hangsan leh hat minthang chu mi’n amu chun a lau ua, atiu ki-thing ziang ahiu a, philistian sepaite galdo ding in Ephes-damim mun in a kikul khawm tau. Zia gual bawk achun, Israel sepaite Elah phaiguam in a kikul khawm ua a kikal un tang khat bep in a hal ta ahi. Gath mi Goliath chu a hung kiko chun mipi chu lau a ki-thing ziang ui. Zia gual achun, ei zo-suan te le I melmateu hi a tam ua, a hat thei ua, a pil mamau a. Himaleh lau mai puai tiu. Pathian hing hote I hiu Ama’n ahun tak ah ami Israel-te gal a dopi gual in gal ei dopi ding ahi.

Gath mi Goliath mihat zektanlo Pathian samsia kikoko chu Jessie chapa neupen naupang ganching mai mai David in a hiat in na asa mamai. Pathian melma leh Israel-te melma chu that di leh a lu ( head) la ding in leng Sual kiang in a ki dawn ah. A ute leh Lengpa’n le a sit ma ma hi. Amabo, Pathian hatna muang in a vaisuang se chawi in Elah lui a suang panga ( 5) la’n Goliath chu a that zo hi. Zia gual chu ahi ei zo-suan te le ki muan lel chang um sek maleh thatho leh hangsan tak in I lungtup uh Manipur Sixth Scheduled based hi Pathian ei pia ngei di ahiziak in I septheina mun chiat ah khuambâng kido tua chiat leu hin lungthim munkhat pu-zing leh Pathian muang in mabang sawn zel hitiu. Tichun, mi gam ah Zion lâ sa talo in siamtu lemguatna sem bukim tai tiu.

Eisung ki tuaklo ziak in I lungtup uh hi muhak thim maleu hinle I hikhial nateu ki ngaidam tua in khut kitu tua chiat leu hin (Joshua 10) khaw-thim mailona ding in Lalpa’n hun lemchang ei pia nalai hi. Canaan gam mu khalo leh a suan a pakteu tiang in muphalo ding ah Pathian in thutanna ei lakkhum masang in, Pathian kiang in I nam nungkik vek hitiu. Lalpa’n hun lemchang ei pia nalai hi. Lalpa ka nam uh lungmawl tak hi, ei ngaidam inla, la gamtiam chu ei lua sak in, la lopina di’n. Amen!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur. designed & SEO by lionardtechnologies.com