You are currently viewing KHAWKHAL LEH KANGMEI A PAT KI CHIT THEI HUN:  -KL Muana Khaute

KHAWKHAL LEH KANGMEI A PAT KI CHIT THEI HUN: -KL Muana Khaute

0
(0)

KHAWKHAL LEH KANGMEI A PAT KI CHIT THEI HUN:

-KL Muana Khaute

Pathian hunbi siam hun te lak ah, Thingtang lou hal hun a hi tawh gamsa beng te gam hal hun a hin, thing leh gua a keu a,lou hal hun leh gam leh gua kat hun a hin, zia hun sung a hin Thingtang loubawl ten lou a hal hun uh a hi gual in, gam sabeng ten zia hun lemchang in,gam kang lo um sun te lak a zu leh va leh gam sa te ki buk na mun in a nei ua, zia hun chu hun lemchang la in gamsa hawl te mei hal in chang-hâwl pang lo in sa a chang sek ua ,gamsa te bailam tak in a kal sek ui.zia hun hi Loubawl ten le meidai a bawl lo uh chun gam lianpi pi a a kang sek in,mitamtàk tak le a buai law ui, thina hial le a tung sek hi, gamsa te le bailam tak in gamsa kap ten le zu leh sa tamtak a mat khawlaw sek ui.Hun pawimawi leh hun lemchang himale mipi te hi a pilvan uh angai hi.

Zia lou bawl hun a hin mipi a diak a Thingtang lo bawl mite a pilvang ma ma ah,gammei phel leh gamkâng ensui ding in a kuan sek ui. Thingtang lou-hal hi a kat hawi kum leh mang chawm di le a tawm deu sek a chuleh Thai le a hawi nuam sek hi. Zia ziak a achun pilvang tak in louhal hi a ngai khawk sek ma ma ui.

Nawng lak leh zo-gam kat lo na mun a chun gamsa te a ki sel sel ua, zia mun chu sabeng ten sa hawlna leh chang hawlna leh sakap nan a mang nuam deu sek ui.Thingtang loubawl hi Thingtang mi te a dinga chu nek hawlna a hi zing lai in, thing leh gua tam tak a siat khawlaw a chuleh boruak hi le a su ‘LAMDANG’ a nisa a sa huipi leh a suhat a,zopi sung tuinak le a Kang thei hi.Thingtang Lou vat phatlo na tamtak um maleh a hawi zaw vak San dang lam na ding um ta di lo a hi ziak in sawisel thei chi le a hi tadi puai.

Thingtang loubawl asan thak na ding um ta ti lo a hi ziak in,agam leh thing leh gua,zo huithiang leh gammang ki lawm tak tak leh Zogam hawina chu kumsin a chui huai huai ta ahi.I gam a mipil mithiam Govt.thunei ten nek leh chak bawlna dang ei bawl piak masang sia uh chu tigual a hi a chia zel ngai ding a hi mai hi, i gentak tak gual a kisan na a um lo chun a gam hi hun sawt lo nung in gamkeu hung suak in tin mihiam a dinga nek leh chak hawlna le hun hak sa deu deu in tin, Igam hi thalek gam hun suak in tin mihiam a dinga a damtheina hung kiam ding a hi.zia hi ngai khawk a siamthak a hi lo chun haksatna tuak deu deu ding ihiu.

Khawvel mun khen khat thalek gam te le a Govt in thaichi chuam leh thing hing chuam te a chin ziak in tuhin ganhing gam a hi tak ban in khawvel a nek leh chak supply tu a hung pan thei tau a hi.Zia gual a thil thak bawl thei in Lalpan pilna leh malzawl na ei vul hen la,en le I gam a thil hing um sun te hi duat in a mat na ding ki lam tak in bawl leu hin, nikkhat ngei chu gam nuam leh kining ting tak a ei chawm zo ding in kinepna liantak ka nei hi, chuleh mihiam ten le thilsiam te chung a ki lawm tak leh I etkawl didan kilawm tak siamtu lemguat chu kan dawk leu hin, kua ma englo a gam nuam leh kining ting tak Pathian guangalna chu imu daw ngei uh gin chat a um hi.Zia gual gam nuam chu Cheng ding in Lalpan ei malzawl ta hen.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur. designed & SEO by lionardtechnologies.com