You are currently viewing KISUK LAU SANG IN PILNA THUGUK KI ZILTIL HIN LAWTIN NA GAPHA A SUA ZAWI:
KL Muana Vaiphei

KISUK LAU SANG IN PILNA THUGUK KI ZILTIL HIN LAWTIN NA GAPHA A SUA ZAWI:

0
(0)

KISUK LAU SANG IN PILNA THUGUK KI ZILTIL HIN LAWTIN NA GAPHA A SUA ZAWI:

By: KL Muana Khaute

Ei Zo-chate hi India, Mynmar leh Bangladesh gam kil tin in i Cheng suak kei ua, Tuan apat pu leh pa teu satsa gam hi maleh nek leh chak hawl na leh sa leh gal lau na ziak in khawvel mun tin in, I Cheng suak kei ua, I Chen na phawt ua nam tam te lak a simtel in ium ua, gambik-mani ki vaihawm thei na I nei puau, amabo Bristist te lungsiatna zal in Tang gam sia hi Tribal te gam tum ding in ei la khen piak ua, zia chu le ei mau ki lungkhat lo ziak in Nam Lian zaw ten thunei na eipe nuam puau a, ningtin in kiphin na inei sek ui himale ei Insung iki lung gual thei lou in tuni tiang in suak leh sal tang gual in I um zing nalai ui.

Nam Lian zaw ten ei val zo ding a hi tau ti in, India danbupi umzia diktak hechian lou in, eu leh eu iki them lau -ua danpi en det det man lo in iki them lau ua, Galngam gual in,court a hem thunei tu te kianga nungtawl lo a, mi I gam ei lak piak di ei tai tin i ai-kua hang ua, mitam tak Liam leh Bai leh thina hial ituak zing uh ah. Zia gual ah, nam Lian zaw te lau mai lou a hang San tak a I chanvo i chu diu ti hi ka mudan a hi. Chutia igo I chan zaw lo a hi chun, thuneitu daw dan sang zaw sem a I din mun uh itut tou zel ding hilo ding a hem? Gam neitu hi Pathian a hia, a ban chu UNO chuleh a dang dang a panla ah I buai pi tou zel ding hilo a diam? ka ti sek a hi.

Zia tiang chu itun lo tak in le I umna State govt vaihawm tu te leh court a India danpi nuai a ki phin thei zing a hi. Zia tiang I sual nung a ngaisak lo hiu chun thisan naisan tawh thit-iang a I sual ding a hi, chun bandh/Kiphina i nei or i bawl phat leh Pathian leh miching mipil te dawng le mang ta lo in, khamthei bawl-mihangsan te imat zing u hin Pathian le aki pak puan a, gam leh mulo ding i hiu. Zia bep chu Hilo in, milian milal te amau let na ding ahi phawt leh nei leh hausak na ding a hun lemchang a mat sek ziak un, sakawl keng le ki kimlo te pau lap in iki phin nau leh ithil ngek uh I sel mang ta sek uh a hi.

I Bible a imu, Gideon ngei Khan le gal a dou ding a Khan sepai tamtak a ki khawm ua, himaleh etsinna a nei nung in sepai 300 Pathian ngaisak leh a nam ngai te bep kha gal lopi tak do ding in a sawl a lawtin na a hung chang in, a vaitung kit uh a hi. Zia gual ma chun ei zo-suan ten le Pathian mithiangtho leh agam leh nam ngai ngentel tak a i tel te sawl thei leu hin gam tiam gam chu lua ngei ding i hiu.

Khaile,unaute a ki khel nai puai,gam leh nam thichilpi tawm cha te taw a gam neitu Pathian muang ngam te sawl in,apawimaw na zosia, kiltin in khuam bang din pi chiat leu hing iki nepphawk khel lam a Lalpan Igam diu chu hun pe ngei ngei ding hi a hi. Bangkim in Lalpa muang hitiu, ei mihiam ten bawn ichate thil kûl leh pawimaw ipiak thei ua chun, Lalpa’n igam diu chu ei pe ngei ding a hi.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur. designed & SEO by lionardtechnologies.com