You are currently viewing PATHIAN DAWKAN A PATHIAN THUTAK GEN LA HI CHUN THAGAU INDIM MASAN
KL Muana Vaiphei

PATHIAN DAWKAN A PATHIAN THUTAK GEN LA HI CHUN THAGAU INDIM MASAN

0
(0)

PATHIAN DAWKAN A PATHIAN THUTAK GEN LA HI CHUN THAGAU INDIM MASAN

-KL Muana Khaute

Malai leh tulsi in le thugentu chu pathian thagau pawlna chang a maicham a chanchinpha gen la hi chun la mipi biak in huang a, kumtuang hunna thi la gen chun la aw chu pathian aw gual in aheu a, ahinnau acham a, hun tin kikhawp leh thilpiak in gen ngailo in pathian lalgam a ding in tuiluang gual in aluang lut sek ahi. Aziak chu berampu pha aw gi chu a neram ten a heu apathian thupiak gual in a mu a ahiin na achawm a, anein kam leh a nvaituatna josia tantu a ding in a pe sek un kochuam a ding leh gamthim a ding ki thawina maicham gual in anei val tiang in a pe sek hui

Berampu–thugentu te thutin phuak khawm leh ngaidan gen te chun kochuam nu nay leh mipi te a su thawmhau ua, nhi di pen helo in a lungngai sek un kochuam ngainatna leh pathian ginchakna a a kiam sek zaw ahi. Malai lai a zawlnei lem leh tak te gual a pathian thupua leh thil buaina hung tung ding pawm dan leh gen atak ahung tun phat leh a ginnau leh gingtu ahi nai zamsan atam uttar ahi. Zia jiak achun puitu leh te hi pathian thagau adim jing a kochuam mipi thudik a pui ding hi a lo thei lo i cross puak chu ahi

Tulai vang hi kochuam atam ban in gingna, kijiltilna dik lo thimlalpan puitu te lak in nasatak in chi a Tu ta, semtu tamtak te hin kochuam nasep hi amellam a nek hawl na leh ki chawisan nan a mang tau a, kochuam sunga meithai chaha leh miban lou te leh khamthei thil a ki bual te hi a ngai sak ta pua a, milian milal te maipha leh thu hui in kochuam a pui tau a, pathian lopina sang in khawvel lopina a loan deu deu ta ahi. Kochuam thiangtho hi khawvel a organization te gual mai a ingai khak uh chun i ta apna diu chu thimlalpa vaihawmna nuai a hung um ding ihiu Zia hi ibible in agen lawk sa ahi jiak in pumpela pathian thagau puina dawn leh ama ma puina lalgam na sem itiu. Zia chu lalpa lemguat ahi

Hun chiasa inasep te tawh i bible ei ziltilna hi tekak in khawi tak mun hi ahem ka hi khelna ti hi haal dawk in hun aum pet cha hin lalpa kianglam zuan kaam ii Ma sismtu pathian chu titak jet in ki ngaitawm a keng bul a lut in ahepina masa kha ngaitua in a keng bul a ki tu lut in, ihi khel na teu ngaidam dawn in akianga ki tu lut thak itiu tichun lalpan ilampi diu a hil ngei di ahi. Mihiam te chalo na leh lululna leh hilkhel na josia ei ngaidam in tin I mawpuak na josia ei pekit intin tichun beram pupha leh ama kipakna tak sem in puitu ging um leh) kochuam puitu pathian pawm tak hung hi tai tui vin iberam ten leh i aw he tan tin un enle i beram te he ta ding ihiu tichun khawvel in pathian diktak bete ihi nai leh i lopinau hun bel ta ding ahiu. Zia chun pathian hina leh a thilsiam zosian lalpa chawihoi ta di ahiu

Awle, gingtu dik sum leh pai ki law te gual hi ta lovin pathian awmphaw bukim a ki thuam in la hat tak leh hang tak in pathian thagau thiangtho bukim in pathian in hun thuam henla christa chanchinpha hun ki tang ko pi ta nam tin zosia lalpa hung in hung pui lut ta Zia chu pathian kipakna hi to thilsiam zosian le lalpa hun pak tan tiu in zawna Lal lukhup chu channge ngei di la hi ngala Amen Hallelujah

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur. designed & SEO by lionardtechnologies.com