KAPU KAPA SÂTSA ZOGAM KUAMAN EI THANGSE KIU HEN

0
(0)

KAPU KAPA SÂTSA ZOGAM KUAMAN EI THANGSE KIU HEN:.

KL.Muana Khaute

Khawvel umtil a pat kapu kapateu in asatsau,tuni tianga giauchau tak a, ka lua nagam uh, Zogam zo-suan vawnchawi ten ka lua nau hi,ka ngainau in thichilpi hial di khawp ah, thei tawp a ka uk-uh hi kuama,nam lianzaw, hatzaw, pilzaw ten engsiatna tawh duchakna ziak in, chudaw leh thagum a lak piak ei gaw kiu hen.Leilung siamtun a piaksa zo-suan te tilo nam dang zat dang in lua thei lo di a hi, a ziak chu khawvel a mitin leh namtin te kianga a gam ding ua a piaksa him a hi.Asung a Cheng te hi mawl leh hatlo – zawngkhal mahleng ung le, a hun tak ka Pathian hing un mi-awtchâte chu su mualpho ding a hi.

Khawvel mitin te hi amau gam chiat diu ala piak sau a hi.Akhen khat te du-amna ziak in gam khat leh gamkhat aki do un aki lak piak le ibible in,tamveitak imui, Zia bep lou achun tu leh tu ngei in le thunei nawp na ziak leh Migam awh-chatna ziak in a do atam ah, mawna bei mi tam tak in a hun lo tak a thina leh manna tuak in, nisîn in chanchin bû sim di imu zing hi. Zia hi siamtu dawidan a hilo ziak in Pathian hi um mai mailo di ahi ziak in alungnatna ahun kuanzak phat leh beidawn huaise tak hung tung intin agam neisau le namdang te kianga piak a hung um di a hi, zia hi I Bible leh history a mu leh hiat thei ahi ziak a chun chantawk a lungawi Igam leh gua chiat uh hi, cheimawi chiat hitiu in,imipi leh vaihawm te lim leh kipak a Chen khawm a Pathian lopina ilatsak uh a hun tai.

Khawvel pumpi hi Pathian vaihawm gual lo tak iti diam British ten khawvel pumpi hi amau a dinga siam a gua a,gamtin a Sana dangka tamtak agam un a khawl khawm ua ahun lai ua chu athupi ma ma,min le alau un a za ma mau, a hin la tuhin khawvel country neu pen pawl in aum tau ah,a kiang a kim a athisan kinaipi te zal in a hing luai luai tau a hi. Ahinla,alangkhat lama a pau uh, English pau hi khawvel namtin common or official language a siamthei uh hi a ki pakpi um ui.Zia British gam/nam lopi tak te hi Migam thunei- vaihawm na bep alak uh ahi puan, gou lul tam tak a puak dawk uh hi. Azeknau/Bawllo ding bawl hingei ding a hi. Tekhin nan Israel ten gal a dou phat uh le a gal te atam ua agam ua Sana dangka, numei naupang suk gentheina a bawl sek ban ua, kithawi na ding ua gan thau tak tak alak teu leh Ba-al Pathian lim/Idol uh alak sek ziak un,Pathian a lung a su awi lo uh a hi.

British te mission dik tak di kha Khrista Chanchinpha nam tin te kianga puan a gingtu siam kha mission pawimaw pen a mang talo ah khawvel lopi na leh chung nun na. Adel dawk tak ziak a lalnau leh a thunei nau chu Pathian mitmu in a pukse tau ahi.Zia khawvel a vaihawm sung ua Khan thiamna pilna leh khantona thupi a siam daw teu tuni tiang in khawvel in a chambang ta, lopi tak leh ngaisan um tak chu a hiu himale siamtu pilna leh lungtup anutsia ziak un a mission uh chu lak law tak in anusia tau ahi.

Zia ah chung a te gual in ei zo-suan te’n Burma/ Myanmar/Bangladesh/India . Etc ki the zak te huikhawm na ding a Zomi Re- unification movement ahin kalbi tamtak a ki unauna leh kiti matna I nei tou theizel a kipak a um ah, chungkhua nu’n le eipan pi intin malama lawtinna hawitak muh le iki nem a,zia te chu imu thei na ding kalbi khat leh ni, I siama Manipur leh Eastern context in, ma I sawn ma ma tau a hi.Adiak in, Manipur context a Autonomus-Territorial Council based on Sixth Shedule, Under Indian constitution chan thei na ding Govt.tawh SoO Ila thei a talk leh preminary discussion le tamvei tak inei thei ta kipak a um ma hi. Govt. in ichan ding ua ki lawm leh piak mai dinga agel sau te le nam Lian zaw te leh eisung lunggel kituak kim nai lo,daltu neucha te umsek male malam sawm in I chia zel ua,hat zaw sêm leh lawtinna ding in thi leh thau pawl I leng un pangkhawm leu hing nikhat ni lênkawl a ni hung suak nge di a hi.zia movement achia zing lai Bible hung ki lang khat chu (1 Kings 3:16–28) Leng Solomon hunlai nawchizuak numei cha ki chu te kha ahung ki lang vawng vawng hi.India Govt.1949 ( Shillong) Accord a meitei Lengpa tawh India govt. Agreement a zainau gam( area) in Tribal land + Zogam) a huap lo dan aki chian a, Tribal Chief te a dawng puau chuleh North East gam zosian sixth Shedule Indian constitution nuai a um Manipur tribal land huap lo gual a um hi lungkham um tak ahi.Zia point te ngaitua chian ihi nau leh ichanvo uh hi ichan teidiu ahi zia masang a chun Thê-leng gual a nung tawl um lo ding a ngai chu ihiu.

ZO-SUAN te politics kâl I suan zing lai a zo-suan te leh Manipur Govt tawh ka te kak hi Example 1 Kings 3:10-28 I sim leh numei cha ki chu a um ua,akhat zawk nuchun a cha chu a ipmut kal in a del luma,a lawinu cha chu ka cha ahi ti, in Leng pa kiang in a hek ta chapakhat mipani ki chu a khen di dan a ngaitua a thudik a hiat na ding in zia naupang Akim in tan mai hitiu in ki hawm mai un a hun ti ta mai ah, chanei lo zawk chu lem asa, amabo acha dik tak nei nu chu acha alungsiat a,thi a phal puan ka cha chu ka loinu pe mai un ahung ti tai, ahi zia phet a chun Lengpa chun acha neitu diktak chu ahe tan a nu chu ape kit ta ahi. zia gual bawk a chun Thingtang gam meitei gam a hilo dan ki chian tak a historical record leh hindan chawn dan bangkim a kibang lo ahi na hi, hechia ma ma a hiu a, zia nausen kichu gual achun vai hun hawm maileu thudik piang in tin chamna leh muana hung um mai di a hi. Khaile Pathian hing chate haw Lalpa buan in Pauchap hitiu, Lalpan Igam uh Union Govt. in thudik in vai hun hawm intin ei pe ngei ding a hiu.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur. designed & SEO by lionardtechnologies.com