You are currently viewing KHANGTHAK TE’N PATHIAN PILNA BAK-KHAT BEK HETHIAM DIN AW
KL Muana Vaiphei

KHANGTHAK TE’N PATHIAN PILNA BAK-KHAT BEK HETHIAM DIN AW

0
(0)

KHANGTHAK TE’N PATHIAN PILNA BAK-KHAT BEK HETHIAM DIN AW:

-KL Muana Khaute

Pathian in a ma kibat pi a siam te hi a ma lunglam leh dawidan pilna he-chiat dinga ei dawi a hi. Ahin ama pilna leh hiatna bukim chu mihiam ten hezolo mai thei i hi ziak un, idawi na bak pilna na leh hiatna chu dawt a, kukal na tawh mu thei ding in ei tiam a hi, zia te lak a pilna leh thiamna chu mu leh chang ding in, ama panpina dawng zing kawm in kal suan in hing zing hitiu.

Ama itaksan lo ziak leh izui zawlo lo ziak un, khawvel ama gingtu hilo mipil mithiam a la tam mama ziak un, khawvel chiadan leh ki vaihawm dan le a buai a,ki douna leh thina gen sen lo ban in natna hileng khawvel mipil ten a hiat lo ahun tung zing a, khawvel miten hunsin nisin in I buai piu a hi.

Chun Pathian in a mi tel te khawvel mun tin a thiamna zil a genthei tak ah, a sawl dawh te a hun tiam a tun in, mun tin a pat kai khawm in Israel gam in hunkhawp a pui lut ah, gam buai na chu suveng in zallen na a musak ta a hi .Zia hi Pathian thiltup pakhat in a pang a hi, maban chu ama mithiangtho te mipil te hun pui khawm in tin, khawvel gam ziang hile a mipil te mang chang vai hun hawm di a hi, zia ziak a chun, nang le zia na sem dinga achun guat leh ngai la hi tan, Setan ziltilna ziak a mipil khawvel vaihawm te Chuan den ding in, nang leh kei le iki sa pan di a hi.

Malai a Pathian mite le a ma thu a matlo ziak un, nam thanghuai leh zektan lo te khut nuai in sal in kum tam tak a tang sek uh a hi kha, amabo Pathian mi tawmcha te kisuina na leh Pathian kianga ngaidam a dawt ziak un suak le sal a pat in a puidawk sek hi. Pathian mitel te leh Jentile Christian te hi Pathian lopina suanlam in I chapo sek ua, Pathian mit tung zolo in gawt in I um sek un, suak leh sal in I tang ngen sek uh a hi.

Tuhin zing inle khawvel vaihawm tu leh gam thunei te et-in Pathian leh, Pathian gingtu ten chanvo inei tawm ua chuleh Khrista Chanchinpha puan na dinga a hin, mun I nei tawm ma ma ua, agentu di ziang le kita sam tau a hi.I Chanchinpha uh hi khawvel pumpi leh nam tin te kianga puan di a thupiak ihi ziak un, ei leh ei Pathian thagau mapui na zal in kisuhat tua pan thak la ding leh Pathian pilna zil thak ding a kinep pi chiat i hiu.

Khaile unau tulai ‘KHANGTHAK’ te a pil a thiam sakhua zosia hethiam leh khawvel pilna he thiam na le ngun tak in ngaitua unla la, hiat zolo teu chu Pathian kianga kilan in, pil na hiat thiamna chu dawng in tulai khawvel vaihawm pa vaihawm dan diklo zosia, hilchian a Lalpa vaihawmna khawvel sua-gaw chiat hitiu, zia chu a hi I mawpuakna, zolo te chun thinung khawvel gam a chanvo nei tawm mama hi ding a hiu.Awle! unaute zia khawvel a chawihawina sang a lopi leh chungnung kumtuang a mang lodi gou chu del in thei pa-tawp in pang hitiu, Lalpa ei panpi ngei ding a hi.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur. designed & SEO by lionardtechnologies.com