You are currently viewing KHUA HUNG VAK PAI DI EI TAI  Rom 13:11 By: K L, MUANA KHAUTE

KHUA HUNG VAK PAI DI EI TAI Rom 13:11 By: K L, MUANA KHAUTE

0
(0)

KHUA HUNG VAK PAI DI EI TAI

Rom 13:11

K L, MUANA KHAUTE

ILalpau Jesu ngei in le khawvel a hung kit pai di ka hi ati na hi kumkhua asawt tai himahleh leh mihing te ginchak gual in a hung jiang lo jiak in gingtu tamtak a chau tha zo in a ngui zo phial man tau a, tamtak ten aginnau anusia tau hi amabo, ihiat dunga pawimawi khat chu jesu chu i lungthin in business in ahung jing a, ama ki ngaite chun ama pawlna leh umpina taw tan lo in ging um tak lalgam na a sem jing un, thagau pawlna change in achanchinpha a ki tangko pi jing ui, Peter kianga jia suang pi chung a ka kochuam kem di ka hi ati gual man khawvel mun tin in a kochuam alem you jing a, jia vangam chabi chu chawi chiat in a beram pu te leh a ma kipe jing jo ten lalpa min thilmak tamtak a bawl ua, akochuam le nisin in a pung deu deu a thagau mangthai te a huai khawm jing uh ahi

Pathian kampau leh miging te ngaidan – pawn dan aki bat lo dan ihiat lo jiak in ging na dwngdel te ila kha sek puk sek ahi ‘ ama ngei inke ahung di hun kuaman ahe puan ‘ pa beb ahi ala ti ani ama chu atak a khawvel a hung kit tei tei in tin ‘ami thiangtho te chu hun kum suk intin van angel te tawh mithiangtho te chu hun ngei ding ahi. Jia jiak achun tekhinthu ala gen ‘ modawn di misawm te gual a thautui tun sa mo ngak te gual a I um lo na ding in kiging jinga a ium di ahi, Zia gual bawk a chun gucha le bang tik le hung a ivan gu di ahem ihiat lo gual in ki ging jing a I um diu ahi. Zia na dunga chu eima a thagau thisngtho chu aum jing di ahi

Tulai khawvel hui nundan, buai dan te Thik jing kawma imut ahun ta pua, iginlim sang un lalpa ni chu anai ta, la puak tuten ‘ hun a dang tai,, vaihawm na ni anai tai,, khual hung vaak di ei tai, damna zingsawl le a suak tai, ei hung dam cha te a din tin lalpani angak la dan leh anaidan ala gen hial tau ahi

Zia jiak a chun annual in thei tawp in la sai tiu in kumtuang suangpi chung in sang lem tai tiu a chuti lochun lalpa ni chu hung tung ta phut henla, nutsia in um ta keu hing isepga luak man lo a um kha pangpal itiu. I envel a, tulai khawvel muntin kisi, kotha bep hilo hileng chi chuan chuan mihiam pilnan le a dan zolo atam a kilungsiatna le khawvel in a dai jo ta ahi Zia jiak a chun, zudawn thanghua kidawi chakna, sum leh pai a du am na te hin nisin ei bawm a Zia haw chu do zo ding in lalpa gonna det tak taw u lalpa dawn thei chiat ding in ki man San um hitiu

Awle unau dawitak khrista thisan a tat sa, a ma cha sak a um leh tep te khawvel hui nundan en kaam in igitlo na te hai haisan in, thimlalpa thunei na nuai a I um na leh iran na te haisan in pathian a kisika ngaidam dawn a, a ngaidam na huang a luta lalpa cross pu jing kawm a mithiangtho te lakkhawmna chu pang chiat ding in ipuak ama chung a lepthan ilalpa dawn thei chiat ding in aman San um hi tiu

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Admin: Get in lamka

Get In Lamka - Digital Marketing & Information Services, Shopping site Lamka, Churachandpur, Manipur, Shop online at getinlamka.com, Read Daily news of CCpur. designed & SEO by lionardtechnologies.com